Privacy and cookies

Ons privacy- en cookiebeleid

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Hippocampus., dan laat u gegevens bij ons achter. Deze gegevens worden door ons met respect behandeld en de privacy hiervan is voor ons van groot belang.

Dit betekent dat wij ons houden aan de regelgeving zoals opgesteld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In het onderstaande overzicht kunt u lezen wat we allemaal doen met uw gegevens. Dus welke gegevens we van u verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens doen. Dit geldt ook voor cookies. Onze website maakt gebruik van cookies en we zijn verplicht u uit te leggen wat cookies zijn en wat we hiermee doen.

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten.

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van de onderstaande cookies:

functionele cookies (sessies). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bezoek aan onze website gebruiksvriendelijk te maken. Hiervoor is geen cookie-melding verplicht

analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Volgens onze instellingen is het Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben deze dienst zo ingesteld dat de IP-adressen worden geanonimiseerd.
De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Er is met Google een standaard verwerkersovereenkomst afgesloten. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google houdt zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Voor meer informatie kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden wanneer wij vragen naar persoonsgegevens zijn:

 • bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens
 • het invullen van het contactformulier
 • het inschrijven voor een nieuwsbrief
 • het aanmelden voor een evenement

 

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • IP-adres
 • betaalgegevens
 • aankoopgeschiedenis
 • logo
 • fotomateriaal
 • logingegevens

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • u gebruik te laten maken van onze dienstverlening
 • het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website
 • u toegang te verlenen tot uw account
 • het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan
 • het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van uw interesses en uw aankoopgeschiedenis
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website
 • het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten
 • het verbeteren van onze dienstverlening
 • Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de, in dit privacy- en cookiebeleid beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw gegevens hanteren wij de wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging

Om misbruik van uw persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens

U kunt uw klantgegevens inzien en aanpassen via onze klantenpagina of per e-mail doorgeven.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy- en cookiebeleid. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om ons privacy- en cookiebeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over ons privacy- en cookiebeleid van deze website dan kunt u contact opnemen met ons en met ons homepagebeheeder brosis.nl

 

===============================================================

Our privacy and cookie policy

When you use the services of Hippocampus., You leave information with us. This data is treated with respect by us and its privacy is of great importance to us.

This means that we adhere to the regulations as drawn up in the AVG (General Data Protection Regulation).

In the overview below you can read what we do with your data. So what information we collect from you, why we do it and what we do with that data. This also applies to cookies. Our website uses cookies and we are required to explain what cookies are and what we do with them.

Cookies

Cookies are information files that when visiting a website can be automatically stored on or read from the device (such as a PC, tablet or smartphone) of the visitor. This is done via the web browser on the device. Cookies come in different types.

For the functioning of our website we use the following cookies:

functional cookies (sessions). This data is only used to make your visit to our website user-friendly. No cookie notification is required for this

analytic cookies: to be able to analyze how our website is used by visitors and to implement improvements as a result

Cookies from the American company Google are placed through our website as part of the Analytics service. We use this service to keep track of and to receive reports on how visitors use the website. According to our settings, Google is not permitted to use the obtained Analytics information for other Google services. We have set this service up so that the IP addresses are made anonymous.

The information collected by Google is transferred to and stored on servers in the United States. A standard processing agreement has been concluded with Google. We have no influence on the use of the data by Google and / or third parties. Google may provide this information to third parties if required to do so by law, or where third parties process the information on Google's behalf. Google adheres to the privacy principles of and is affiliated with Privacy Shield of the US Department of Economic Affairs and the European Commission. For more information about this data processing you can read the privacy statement of Google.

In your browser you can adjust the settings regarding the use of cookies if desired. You can also delete cookies manually. For more information you can consult the manual of your browser.

Use of your data

When using our website and services, you leave certain information with us. This data can be personal data. Examples when we ask for personal data are:

 • when placing and paying for your order, some personal details
 • filling in the contact form
 • sign up for a newsletter
 • registering for an event

We process the following data from you (partly depending on the actions you take on our site):

Name and address data•            

 • e-mail address
 • telephone number
 • IP address
 • payment details
 • purchase history
 • logo
 • photo material
 •  

login dataThe above information is used for the following purposes:

 • allow you to use our services
 • purchasing services via the website and using the functionalities of the website
 • grant you access to your account
 • processing your order and informing about its progress
 • sending personalized newsletters based on your interests and your purchase history
 • answering questions asked via the website
 • informing about malfunctions and maintenance of our services• improving our services

 

GB retention periods

We will not store your data any longer than is necessary for the purposes described in this privacy and cookie policy, unless required by a legal obligation. We use the legally required fiscal retention period of 7 years for storing your data.

Newsletter

We may, if you have given your consent, contact you by e-mail and send our newsletter. With every communication via this route a cancellation option is included.

Security

To prevent misuse of your personal data and unauthorized access to this data, we take appropriate security measures.

Distribution to third parties

We do not provide your information to third parties, except in the case of a legal claim or when this is necessarily related to the delivery of a product or service.

Adjusting your data

You can view and adjust your customer data via our customer page or send it by e-mail.

Right to view and correct or delete your data

If you have provided us with personal data, you can send us a request to view, change or delete this data. Please contact us for this.

Third party websites

This statement does not apply to third-party websites that are linked to our website through links. We cannot guarantee that these third parties will handle your personal data in a reliable or safe manner. We recommend that you read the privacy statement of these websites before using these websites.

Adjust privacy and cookie policy

We reserve the right to make changes to our privacy and cookie policy. When there are changes, we publish them on our website. It is recommended that you regularly consult our privacy and cookie policy so that you are aware of these changes.

Dutch Data Protection Authority

Of course we are happy to help you if you have complaints about the processing of your personal data. Under the privacy law you also have the right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority against these processing of personal data. You can contact the Dutch Data Protection Authority for this.

Where can you go for questions and requests?

If you have questions or requests about our privacy and cookie policy on this website, you can contact us or our homepage manager brosis.nl.

 

==============================================================

Unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinien

Wenn Sie die Dienste von Hippocampus nutzen, hinterlassen Sie uns Informationen. Diese Daten werden von uns mit Respekt behandelt und ihre Vertraulichkeit ist uns ein wichtiges Anliegen.

Dies bedeutet, dass wir die Vorschriften der AVG (Allgemeine Datenschutzverordnung) einhalten.

In der folgenden Übersicht können Sie nachlesen, was wir mit Ihren Daten machen. Also, welche Informationen wir von Ihnen sammeln, warum wir das tun und was wir mit diesen Daten machen. Dies gilt auch für Cookies. Unsere Website verwendet Cookies und wir müssen erklären, was Cookies sind und was wir damit machen.

Cookies

Cookies sind Informationsdateien, die beim Besuch einer Website automatisch auf dem Gerät (z. B. einem PC, Tablet oder Smartphone) des Besuchers gespeichert oder von diesem gelesen werden können. Dies erfolgt über den Webbrowser auf dem Gerät. Es gibt verschiedene Arten von Cookies.

Für das Funktionieren unserer Website verwenden wir folgende Cookies:

Funktionscookies (Sessions). Diese Daten werden nur dazu verwendet, Ihren Besuch auf unserer Website benutzerfreundlich zu gestalten. Hierzu ist keine Cookie-Benachrichtigung erforderlich

analytische Cookies: um analysieren zu können, wie unsere Website von Besuchern genutzt wird, und um daraus Verbesserungen zu erzielen

Cookies der amerikanischen Firma Google werden im Rahmen des Analytics-Dienstes über unsere Website abgelegt. Wir nutzen diesen Service, um zu verfolgen und Berichte darüber zu erhalten, wie Besucher die Website nutzen. Gemäß unseren Einstellungen darf Google die erhaltenen Analytics-Informationen nicht für andere Google-Dienste verwenden. Wir haben diesen Dienst so eingerichtet, dass die IP-Adressen anonymisiert werden.

Die von Google gesammelten Informationen werden an Server in den USA übertragen und dort gespeichert. Mit Google wurde eine Standardverarbeitungsvereinbarung geschlossen. Wir haben keinen Einfluss auf die Nutzung der Daten durch Google und / oder Dritte. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google hält sich an die Datenschutzgrundsätze von und ist mit Privacy Shield des US-Wirtschaftsministeriums und der Europäischen Kommission verbunden. Weitere Informationen zu dieser Datenverarbeitung finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google.

In Ihrem Browser können Sie bei Bedarf die Einstellungen zur Verwendung von Cookies anpassen. Sie können Cookies auch manuell löschen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Browsers.

 

Verwendung Ihrer Daten

Bei der Nutzung unserer Website und unserer Dienste hinterlassen Sie bestimmte Informationen bei uns. Diese Daten können personenbezogene Daten sein. Beispiele, wenn wir nach personenbezogenen Daten fragen, sind:

• wenn Sie Ihre Bestellung aufgeben und bezahlen, einige persönliche Daten

• Füllen Sie das Kontaktformular aus

• Melden Sie sich für einen Newsletter an

• sich für eine Veranstaltung anmelden

 

Wir verarbeiten die folgenden Daten von Ihnen (teilweise abhängig von den Maßnahmen, die Sie auf unserer Website ergreifen):

• Name und Adressdaten

• E-Mail-Adresse

• Telefonnummer

• IP-Adresse

• Zahlungsdetails

• Kaufhistorie

• Logo

• Fotomaterial

• Anmeldeinformationen

 

Die oben genannten Informationen werden für folgende Zwecke verwendet:

• Ihnen erlauben, unsere Dienstleistungen zu nutzen

• Kauf von Dienstleistungen über die Website und Nutzung der Funktionen der Website

• gewähren Sie Zugriff auf Ihr Konto

• Ihre Bestellung bearbeiten und über den Fortschritt informieren

• Versenden personalisierter Newsletter basierend auf Ihren Interessen und Ihrer Kaufhistorie

• Beantwortung von Fragen, die über die Website gestellt wurden

• Informieren über Störungen und Wartung unserer Dienste

• Verbesserung unserer Dienstleistungen

 

Aufbewahrungsfristen

Wir speichern Ihre Daten nicht länger als für die in dieser Datenschutz- und Cookie-Richtlinie beschriebenen Zwecke erforderlich, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Für die Speicherung Ihrer Daten verwenden wir die gesetzlich vorgeschriebene steuerliche Aufbewahrungsfrist von 7 Jahren.

Rundschreiben

Wir können uns mit Ihrer Einwilligung per E-Mail an Sie wenden und unseren Newsletter versenden. Bei jeder Kommunikation über diese Route ist eine Stornierungsoption enthalten.

Sicherheit

Um einen Missbrauch Ihrer personenbezogenen Daten und einen unbefugten Zugriff auf diese Daten zu verhindern, treffen wir geeignete Sicherheitsmaßnahmen.

Weitergabe an Dritte

Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, es liegt ein Rechtsanspruch vor oder dies hängt notwendigerweise mit der Lieferung eines Produkts oder einer Dienstleistung zusammen.

Anpassen Ihrer Daten

Sie können Ihre Kundendaten über unsere Kundenseite einsehen und anpassen oder per E-Mail versenden.

Recht, Ihre Daten einzusehen und zu korrigieren oder zu löschen

Wenn Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, können Sie uns eine Anfrage zum Anzeigen, Ändern oder Löschen dieser Daten senden. Bitte kontaktieren Sie uns hierfür.

Websites Dritter

Diese Erklärung gilt nicht für Websites Dritter, auf die mittels eines Links verwiesen wird. Wir können nicht garantieren, dass diese Dritten Ihre personenbezogenen Daten zuverlässig oder sicher behandeln. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung dieser Websites zu lesen, bevor Sie diese Websites nutzen.

Anpassen der Datenschutz- und Cookie-Richtlinien

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an unseren Datenschutz- und Cookie-Richtlinien vorzunehmen. Bei Änderungen veröffentlichen wir diese auf unserer Website. Es wird empfohlen, regelmäßig unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinien zu konsultieren, damit Sie über diese Änderungen informiert sind.

Niederländische Datenschutzbehörde

Selbstverständlich helfen wir Ihnen gerne weiter, wenn Sie Beschwerden über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben. Nach dem Datenschutzgesetz haben Sie auch das Recht, eine Beschwerde gegen diese Verarbeitung personenbezogener Daten bei der niederländischen Datenschutzbehörde einzureichen. Sie können sich hierfür an die niederländische Datenschutzbehörde wenden.

Wohin können Sie sich mit Fragen und Wünschen wenden?

Wenn Sie Fragen oder Wünsche zu unseren Datenschutz- und Cookie-Richtlinien auf dieser Website haben, können Sie sich an uns wenden oder an unseren Homepagemanager brosis.nl

Ons privacy- en cookiebeleid

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Hippocampus., dan laat u gegevens bij ons achter. Deze gegevens worden door ons met respect behandeld en de privacy hiervan is voor ons van groot belang.

Dit betekent dat wij ons houden aan de regelgeving zoals opgesteld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In het onderstaande overzicht kunt u lezen wat we allemaal doen met uw gegevens. Dus welke gegevens we van u verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens doen. Dit geldt ook voor cookies. Onze website maakt gebruik van cookies en we zijn verplicht u uit te leggen wat cookies zijn en wat we hiermee doen.

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten.

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van de onderstaande cookies:

functionele cookies (sessies). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bezoek aan onze website gebruiksvriendelijk te maken. Hiervoor is geen cookie-melding verplicht

analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Volgens onze instellingen is het Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben deze dienst zo ingesteld dat de IP-adressen worden geanonimiseerd.
De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Er is met Google een standaard verwerkersovereenkomst afgesloten. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google houdt zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Voor meer informatie kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden wanneer wij vragen naar persoonsgegevens zijn:

 • bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens
 • het invullen van het contactformulier
 • het inschrijven voor een nieuwsbrief
 • het aanmelden voor een evenement

 

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • IP-adres
 • betaalgegevens
 • aankoopgeschiedenis
 • logo
 • fotomateriaal
 • logingegevens

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • u gebruik te laten maken van onze dienstverlening
 • het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website
 • u toegang te verlenen tot uw account
 • het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan
 • het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van uw interesses en uw aankoopgeschiedenis
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website
 • het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten
 • het verbeteren van onze dienstverlening
 • Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de, in dit privacy- en cookiebeleid beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw gegevens hanteren wij de wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging

Om misbruik van uw persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens

U kunt uw klantgegevens inzien en aanpassen via onze klantenpagina of per e-mail doorgeven.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy- en cookiebeleid. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om ons privacy- en cookiebeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over ons privacy- en cookiebeleid van deze website dan kunt u contact opnemen met ons en met ons homepagebeheeder brosis.nl

 

===============================================================

Our privacy and cookie policy

When you use the services of Hippocampus., You leave information with us. This data is treated with respect by us and its privacy is of great importance to us.

This means that we adhere to the regulations as drawn up in the AVG (General Data Protection Regulation).

In the overview below you can read what we do with your data. So what information we collect from you, why we do it and what we do with that data. This also applies to cookies. Our website uses cookies and we are required to explain what cookies are and what we do with them.

Cookies

Cookies are information files that when visiting a website can be automatically stored on or read from the device (such as a PC, tablet or smartphone) of the visitor. This is done via the web browser on the device. Cookies come in different types.

For the functioning of our website we use the following cookies:

functional cookies (sessions). This data is only used to make your visit to our website user-friendly. No cookie notification is required for this

analytic cookies: to be able to analyze how our website is used by visitors and to implement improvements as a result

Cookies from the American company Google are placed through our website as part of the Analytics service. We use this service to keep track of and to receive reports on how visitors use the website. According to our settings, Google is not permitted to use the obtained Analytics information for other Google services. We have set this service up so that the IP addresses are made anonymous.

The information collected by Google is transferred to and stored on servers in the United States. A standard processing agreement has been concluded with Google. We have no influence on the use of the data by Google and / or third parties. Google may provide this information to third parties if required to do so by law, or where third parties process the information on Google's behalf. Google adheres to the privacy principles of and is affiliated with Privacy Shield of the US Department of Economic Affairs and the European Commission. For more information about this data processing you can read the privacy statement of Google.

In your browser you can adjust the settings regarding the use of cookies if desired. You can also delete cookies manually. For more information you can consult the manual of your browser.

Use of your data

When using our website and services, you leave certain information with us. This data can be personal data. Examples when we ask for personal data are:

 • when placing and paying for your order, some personal details
 • filling in the contact form
 • sign up for a newsletter
 • registering for an event

We process the following data from you (partly depending on the actions you take on our site):

Name and address data•            

 • e-mail address
 • telephone number
 • IP address
 • payment details
 • purchase history
 • logo
 • photo material
 •  

login dataThe above information is used for the following purposes:

 • allow you to use our services
 • purchasing services via the website and using the functionalities of the website
 • grant you access to your account
 • processing your order and informing about its progress
 • sending personalized newsletters based on your interests and your purchase history
 • answering questions asked via the website
 • informing about malfunctions and maintenance of our services• improving our services

 

GB retention periods

We will not store your data any longer than is necessary for the purposes described in this privacy and cookie policy, unless required by a legal obligation. We use the legally required fiscal retention period of 7 years for storing your data.

Newsletter

We may, if you have given your consent, contact you by e-mail and send our newsletter. With every communication via this route a cancellation option is included.

Security

To prevent misuse of your personal data and unauthorized access to this data, we take appropriate security measures.

Distribution to third parties

We do not provide your information to third parties, except in the case of a legal claim or when this is necessarily related to the delivery of a product or service.

Adjusting your data

You can view and adjust your customer data via our customer page or send it by e-mail.

Right to view and correct or delete your data

If you have provided us with personal data, you can send us a request to view, change or delete this data. Please contact us for this.

Third party websites

This statement does not apply to third-party websites that are linked to our website through links. We cannot guarantee that these third parties will handle your personal data in a reliable or safe manner. We recommend that you read the privacy statement of these websites before using these websites.

Adjust privacy and cookie policy

We reserve the right to make changes to our privacy and cookie policy. When there are changes, we publish them on our website. It is recommended that you regularly consult our privacy and cookie policy so that you are aware of these changes.

Dutch Data Protection Authority

Of course we are happy to help you if you have complaints about the processing of your personal data. Under the privacy law you also have the right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority against these processing of personal data. You can contact the Dutch Data Protection Authority for this.

Where can you go for questions and requests?

If you have questions or requests about our privacy and cookie policy on this website, you can contact us or our homepage manager brosis.nl.

 

==============================================================

Unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinien

Wenn Sie die Dienste von Hippocampus nutzen, hinterlassen Sie uns Informationen. Diese Daten werden von uns mit Respekt behandelt und ihre Vertraulichkeit ist uns ein wichtiges Anliegen.

Dies bedeutet, dass wir die Vorschriften der AVG (Allgemeine Datenschutzverordnung) einhalten.

In der folgenden Übersicht können Sie nachlesen, was wir mit Ihren Daten machen. Also, welche Informationen wir von Ihnen sammeln, warum wir das tun und was wir mit diesen Daten machen. Dies gilt auch für Cookies. Unsere Website verwendet Cookies und wir müssen erklären, was Cookies sind und was wir damit machen.

Cookies

Cookies sind Informationsdateien, die beim Besuch einer Website automatisch auf dem Gerät (z. B. einem PC, Tablet oder Smartphone) des Besuchers gespeichert oder von diesem gelesen werden können. Dies erfolgt über den Webbrowser auf dem Gerät. Es gibt verschiedene Arten von Cookies.

Für das Funktionieren unserer Website verwenden wir folgende Cookies:

Funktionscookies (Sessions). Diese Daten werden nur dazu verwendet, Ihren Besuch auf unserer Website benutzerfreundlich zu gestalten. Hierzu ist keine Cookie-Benachrichtigung erforderlich

analytische Cookies: um analysieren zu können, wie unsere Website von Besuchern genutzt wird, und um daraus Verbesserungen zu erzielen

Cookies der amerikanischen Firma Google werden im Rahmen des Analytics-Dienstes über unsere Website abgelegt. Wir nutzen diesen Service, um zu verfolgen und Berichte darüber zu erhalten, wie Besucher die Website nutzen. Gemäß unseren Einstellungen darf Google die erhaltenen Analytics-Informationen nicht für andere Google-Dienste verwenden. Wir haben diesen Dienst so eingerichtet, dass die IP-Adressen anonymisiert werden.

Die von Google gesammelten Informationen werden an Server in den USA übertragen und dort gespeichert. Mit Google wurde eine Standardverarbeitungsvereinbarung geschlossen. Wir haben keinen Einfluss auf die Nutzung der Daten durch Google und / oder Dritte. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google hält sich an die Datenschutzgrundsätze von und ist mit Privacy Shield des US-Wirtschaftsministeriums und der Europäischen Kommission verbunden. Weitere Informationen zu dieser Datenverarbeitung finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google.

In Ihrem Browser können Sie bei Bedarf die Einstellungen zur Verwendung von Cookies anpassen. Sie können Cookies auch manuell löschen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Browsers.

 

Verwendung Ihrer Daten

Bei der Nutzung unserer Website und unserer Dienste hinterlassen Sie bestimmte Informationen bei uns. Diese Daten können personenbezogene Daten sein. Beispiele, wenn wir nach personenbezogenen Daten fragen, sind:

• wenn Sie Ihre Bestellung aufgeben und bezahlen, einige persönliche Daten

• Füllen Sie das Kontaktformular aus

• Melden Sie sich für einen Newsletter an

• sich für eine Veranstaltung anmelden

 

Wir verarbeiten die folgenden Daten von Ihnen (teilweise abhängig von den Maßnahmen, die Sie auf unserer Website ergreifen):

• Name und Adressdaten

• E-Mail-Adresse

• Telefonnummer

• IP-Adresse

• Zahlungsdetails

• Kaufhistorie

• Logo

• Fotomaterial

• Anmeldeinformationen

 

Die oben genannten Informationen werden für folgende Zwecke verwendet:

• Ihnen erlauben, unsere Dienstleistungen zu nutzen

• Kauf von Dienstleistungen über die Website und Nutzung der Funktionen der Website

• gewähren Sie Zugriff auf Ihr Konto

• Ihre Bestellung bearbeiten und über den Fortschritt informieren

• Versenden personalisierter Newsletter basierend auf Ihren Interessen und Ihrer Kaufhistorie

• Beantwortung von Fragen, die über die Website gestellt wurden

• Informieren über Störungen und Wartung unserer Dienste

• Verbesserung unserer Dienstleistungen

 

Aufbewahrungsfristen

Wir speichern Ihre Daten nicht länger als für die in dieser Datenschutz- und Cookie-Richtlinie beschriebenen Zwecke erforderlich, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Für die Speicherung Ihrer Daten verwenden wir die gesetzlich vorgeschriebene steuerliche Aufbewahrungsfrist von 7 Jahren.

Rundschreiben

Wir können uns mit Ihrer Einwilligung per E-Mail an Sie wenden und unseren Newsletter versenden. Bei jeder Kommunikation über diese Route ist eine Stornierungsoption enthalten.

Sicherheit

Um einen Missbrauch Ihrer personenbezogenen Daten und einen unbefugten Zugriff auf diese Daten zu verhindern, treffen wir geeignete Sicherheitsmaßnahmen.

Weitergabe an Dritte

Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, es liegt ein Rechtsanspruch vor oder dies hängt notwendigerweise mit der Lieferung eines Produkts oder einer Dienstleistung zusammen.

Anpassen Ihrer Daten

Sie können Ihre Kundendaten über unsere Kundenseite einsehen und anpassen oder per E-Mail versenden.

Recht, Ihre Daten einzusehen und zu korrigieren oder zu löschen

Wenn Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, können Sie uns eine Anfrage zum Anzeigen, Ändern oder Löschen dieser Daten senden. Bitte kontaktieren Sie uns hierfür.

Websites Dritter

Diese Erklärung gilt nicht für Websites Dritter, auf die mittels eines Links verwiesen wird. Wir können nicht garantieren, dass diese Dritten Ihre personenbezogenen Daten zuverlässig oder sicher behandeln. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung dieser Websites zu lesen, bevor Sie diese Websites nutzen.

Anpassen der Datenschutz- und Cookie-Richtlinien

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an unseren Datenschutz- und Cookie-Richtlinien vorzunehmen. Bei Änderungen veröffentlichen wir diese auf unserer Website. Es wird empfohlen, regelmäßig unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinien zu konsultieren, damit Sie über diese Änderungen informiert sind.

Niederländische Datenschutzbehörde

Selbstverständlich helfen wir Ihnen gerne weiter, wenn Sie Beschwerden über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben. Nach dem Datenschutzgesetz haben Sie auch das Recht, eine Beschwerde gegen diese Verarbeitung personenbezogener Daten bei der niederländischen Datenschutzbehörde einzureichen. Sie können sich hierfür an die niederländische Datenschutzbehörde wenden.

Wohin können Sie sich mit Fragen und Wünschen wenden?

Wenn Sie Fragen oder Wünsche zu unseren Datenschutz- und Cookie-Richtlinien auf dieser Website haben, können Sie sich an uns wenden oder an unseren Homepagemanager brosis.nl

 


Share on Facebook
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Leiding: Dr.Ulrike Thiel
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
0495-45 37 57 / 06-51548351
e-mail: hippocampus@iae.nl